skip to Main Content

Ouders

Het is onze nadrukkelijke wens om samen met de ouders op te voeden. Onze ouders kiezen ook allemaal bewust voor het vrijeschool onderwijs omdat dit bij hen past of past in hun kijk op de wereld en op opvoeden in het bijzonder.

Deze samenwerking gaat verder dan in andere vormen van onderwijs. Natuurlijk hebben wij de ouder inspraakvorm in medezeggenschapsraad en ouderraad. En ook de gebruikelijke oudergesprekken tweemaal per jaar.

Maar samen opvoeden vraagt een grotere betrokkenheid van ouders bij school. Wij zien de oudergroep als de ondersteunende kracht waardoor leerkrachten het werk goed kunnen doen. In vertrouwen en wederzijds respect.

Wij willen graag dat ouders meeleven met hun kind en houden daarom per klas een drietal ouderavonden. Daarnaast zijn er algemene ouderavonden met onderwerpen vanuit de achtergrond van de  school, waarop we samen kennis en ervaring opdoen.

Ouders kunnen hun talenten kwijt in allerhande ondersteuningen in school of in de klas.

Bij de jaarfeesten en klassenpresentaties zijn ouders altijd welkom.

Back To Top